Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Onderhevige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Royal Dog en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Royal Dog en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. Royal Dog houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

 1. Reservatie en betaling in de winkel

De klant heeft de mogelijkheid om een product te reserveren. De klant zal op de hoogte worden gesteld wanneer het product kan afgehaald worden in de geselecteerde Royal Dog winkel. De klant beslist pas dan of de producten al dan niet worden aangekocht, na inspectie van het product en contact met een verkoper ter plaatse. In geval van aankoop betaalt de klant aan de kassa van de Royal Dog winkel. Pas op dat ogenblik komt er een koop – verkoop overeenkomst tot stand. Om die reden is er geen sprake van een verkoop op afstand en is er bijgevolg geen herroepingsrecht (Zie punt 9). De klant kan een voorschot betalen op een product, op dit moment wordt er een tijdelijke overeenkomst tot aankoop gedaan, doch is dit nog geen verkoop overeenkomst. Op het moment dat er een voorschot betaald is, telt de prijs van het bestelde/gereserveerde goed/product van die dag. Alle bestelde goederen dienen afgehaald te worden binnen de maand na dat de goederen ter beschikking zijn, nadien vervalt het betaalde voorschot en de reservatie, bijgevolg kan dit voorschot niet meer in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke verkoop van het goed. Het voorschot telt enkel op het bestelde/gereserveerde goed en kan niet overgezet naar een ander product. Royal Dog behoudt zich het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren indien:
• er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
• er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
• er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
• er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
• er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
• er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders – wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
• er kan worden veronderstelt dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
• er sprake is van overmacht. De gereserveerde producten blijven 1 maand vanaf de dag van de reservering in de Royal Dog winkel ter beschikking van de klant. Indien de klant de gereserveerde producten niet komt afhalen of betalen, zal automatisch na 1 maand de reservatie geannuleerd worden tenzij schriftelijk of via mail anders overeengekomen met de klant.

Let wel, een reservatie houdt in dat deze goederen ter beschikking worden gesteld voor één specifieke klant. In het geval dat dit het laatste product (het specifieke product) op voorraad was , en dit door deze reservatie niet meer te koop kan worden gesteld naar anderen toe en men ziet af van de reservatie, lijdt Royal Dog hierdoor schade door niet-verkoopbaarheid. Het betaalde reservatiebedrag is daardoor niet recupereerbaar. Ook wordt een dienst geleverd om de producten klaar te maken. Indien men afziet van deze reservatie, kunnen kosten voor deze dienst aangerekend worden en zullen volgens werkuurkost verwerkt worden aan 36.3 € per uur

 

 1. Bezorgen of afhalen van een bestelling

 

Bezorgen

De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op een door de klant gekozen adres. De klant heeft 14 kalenderdagen herroepingsrecht (zie punt 8). Ingeval de levering van de bestelde goederen wordt uitgesteld, houdt Royal Dog zich het recht voor om de verkoopprijs te wijzigen. Deze verkoopprijs zal worden gewijzigd ingeval de aankoopprijs, belastingen, taksen of heffingen die Royal Dog dient te betalen werden gewijzigd tussen de datum van aanvaarding van de bestelling en de datum van de voorziene levering. Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

CPT incoterms worden gehandhaafd, tenzij anders beslist door de verkoper.

Carriage Paid To – Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods.

Afhalen

Wanneer de klant een artikel uit de webshop op royaldog.be bestelt en ervoor kiest dit bij een Royal Dog winkel te België af te halen (pickup@store), staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in een Royal Dog winkel te België naar keuze. De klant controleert het product en beslist dan als deze verkoop ok is of geannuleerd dient te worden. Neem de klant de goederen mee, is er geen sprake van verkoop op afstand en heeft daardoor dan ook geen recht op herroepingsrecht (zie punt 10). Royal Dog is gerechtigd, ingeval de goederen niet door de klant werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de bestelling ongedaan te maken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Let op! Dit is een bestelling met betalingsverplichting.

 

 1. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen B.T.W.-, Recupel- en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling-, of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld. Alle prijzen zijn in Euro/€. Alle prijzen zijn gebaseerd op Cash & Carry. Bijkomende diensten (levering, installatie, financiering,…) zijn aldus niet inbegrepen en producten kunnen slechts geleverd worden mits betaling van bijkomende kosten. Artikelen aangekocht op de webstore van Royal Dog worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering of bestelling gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn vóór de levering. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan Royal Dog niet aansprakelijk worden gesteld. Royal Dog behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn. De betaling van de online bestellingen kunnen gebeuren via verschillende online betalingswijzen. Royal Dog aanvaardt contante betaling bij afhaling in de winkel, niet op het ogenblik van de levering. De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

 

 1. Leveringsvoorwaarden

CPT Incoterms worden gehandhaafd, tenzij de verkoper anders beslist.

Carriage Paid To – Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods only for export. Import is at buyers risk and expenses

In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd. De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een levering bon. Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het plaatselijk postkantoor staat vermeld, zodat de klant, na vertoning van het identiteitsbewijs, het product kan afhalen binnen de 14 kalenderdagen bij het plaatselijke postkantoor. Voor producten met grote afmeting en voor producten waarvoor installatie vereist is, zal onze gespecialiseerde leveringspartner contact opnemen met de klant teneinde een nieuwe leveringsdatum af te spreken. In geval van weder aanbieding omwille van de afwezigheid van de klant, behoudt Royal Dog het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Indien een goederenlift vereist is, zal een supplement van 100€ gefactureerd worden bij levering.

 

 1. Leveringstermijn

De leveringstermijnen vormen geen essentieel element van de verkoopovereenkomst. Tenzij een ander tijdstip voor de levering werd overeengekomen, bijvoorbeeld ingeval van pre-order, bestelling of niet op voorraad, levert Royal Dog de producten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Ingeval Royal Dog zich niet aan deze termijn kan houden, wordt een aanvullende termijn, die gezien de omstandigheden passend is, met de klant afgesproken.

 

 1. Afhalen in winkel

Producten voor afhaling worden geleverd in het door de klant gekozen Royal Dog winkel als afhaalpunt. De klant aanvaardt dat hij zijn identiteitskaart of paspoort dient voor te leggen bij afhaling. Royal Dog behoudt zich het recht voor enkel en alleen de goederen mee te geven op vertoon van geldige identiteitskaart of paspoort, desgevallend vergezeld van een getekende en originele volmacht van de persoon op naam van wie de bestelling is gedaan. In principe is het de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de bestelling heeft gedaan die voorgelegd moet worden of van de wettelijke vertegenwoordiger ingeval van een bestelling gedaan door een rechtspersoon. De producten blijven er 14 kalenderdagen beschikbaar, waarna de bestelling wordt geannuleerd. Om betalingsfraude te voorkomen en om dit te achterhalen in geval van een gerechtelijk onderzoek, is Royal Dog gerechtigd om een kopij van de identiteitskaart of identiteitsbewijs te nemen.

 

 1. Overdracht van eigendom

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat van Royal Dog over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs. In afwijking van artikel 1583 B.W. blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van Royal Dog tot gehele betaling van de factuur. Zolang de verkoopprijs niet werd betaald, is het de klant verboden de goederen te verpanden of hen op welke wijze dan ook aan te bieden tot of te gebruiken als zekerheid. Het is de klant uitdrukkelijk verboden aan deze goederen wijzigingen aan te brengen, deze goederen onroerend door incorporatie of bestemming te maken, hen te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. Zolang Royal Dog, volgens de bepalingen van deze clausule, het eigendomsrecht heeft over de geleverde goederen, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van deze goederen. Tijdens deze periode zal enkel de klant aansprakelijk zijn voor het eventuele verlies van of de eventuele beschadigingen aan de goederen. De klant verbindt er zich toe de goederen te verzekeren voor alle risico’s. De klant verbindt er zich eveneens toe de opslag van de goederen zodanig te regelen dat elke verwarring met andere goederen ten allen tijde uitgesloten is en deze steeds als zijnde eigendom van Royal Dog kunnen worden herkend. Elke betaling door de klant zal eerst in mindering worden gebracht van de openstaande bedragen verschuldigd voor goederen die door de klant werden gewijzigd of verkocht in strijd met dit artikel.

CPT incoterms worden gehandhaafd, tenzij anders beslist door de verkoper.

Carriage Paid To – Freight free until

means that the seller pays the freight charge for transporting the goods to the said destination. The risk of loss of or damage to the goods, as well as that of any additional costs resulting from events that occur after the goods have been delivered to the carrier, transfers from the seller to the buyer from the moment the goods arrive at the first carrier have been transferred. If successive carriers are used for transport to the agreed destination, the risk passes when the goods have been delivered to the first carrier.

The term CPT obliges the seller to clear the goods only for export.

 

 1. Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan Royal Dog mee te delen om af te zien van de aankoop (enkel online aankopen), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik (online & offline). Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten waarbij de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bijgevoegd zijn. Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Royal Dog zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Royal Dog eigenaar wordt van het product. Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Royal Dog. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd. Aankopen die geretourneerd worden waardoor het aankoopbedrag onder de geldende regel valt “van gratis verzending” zullen alsnog dan aangerekend worden volgens de geldende verzendingstarieven. Voor producten met grote afmeting kan Royal Dog, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt het bedrag van 50 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Royal Dog winkel, zonder enige kosten. Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
• Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen;
• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
• Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
• Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (+32 (0)50/……..), e-mail (info@royaldog.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal van een Royal Dog winkel, zonder enige kosten. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste onderdeel van dat ene product. Royal Dog behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden. Royal Dog aanvaardt in dat geval enkel een bewijs van aangetekende zending via bpost en een foto van het product en foto van het postpakket. De klant zal spontaan op aanvraag het colli nummer opgeven zodat dit via de verzendfirma kan nagegaan worden. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald (min waardevermindering en beschadigingen alsook verzendingskosten als de oorspronkelijke aankoop binnen de regel van gratis verzending viel en na de retournering het subtotaal onder het bedrag van “gratis verzending” valt. Er wordt niet in cash uitbetaald aan de kassa, dit kan wel als een tegoedbon,  Royal Dog behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom. Bijkomende kosten inzake de levering, als de klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft ingestemd dan de door Royal Dog aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden niet terugbetaald. Wanneer Royal Dog vermoed dat dit ter kwader trouw zal gebeuren (grote bestellingen,…) zal Royal Dog een voorschot vragen die niet terugvorderbaar is door de klant bij het aanroepen van zijn recht tot herroeping.

 

 1. Recht tot ontbinding

Ingeval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van openstaande schulden, zelfs in het kader van eerdere overeenkomsten tussen de klant en Royal Dog, is Royal Dog gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten tot volledige betaling door de klant van alle openstaande schulden aan Royal Dog. Ingeval door de klant geen betaling werd uitgevoerd binnen de 7 kalenderdagen na de vervaldatum van om het even welke factuur, is Royal Dog gerechtigd om, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, evenwel met behoud van haar recht tot het vorderen van interesten en/of schadevergoeding.

 

 1. Vorderingen

Bij aankoop door de klant van demonstratie-producten/toonzaalmodellen, aanvaardt de klant dat er eventuele visuele of andere gebreken zich kunnen manifesteren hierop. De klant krijgt een door Royal Dog vermelde korting waardoor de klant aanvaardt dat hij kennis heeft dat deze gebreken zich kunnen voordoen (zichtbare beschadiging of zichtbare gebreken) van dergelijke producten. Dit houdt in dat in hoofde van de klant een afstand van diens recht om Royal Dog of haar transporteur alsnog aan te spreken op basis van de aldus vastgestelde zichtbare beschadiging of gebreken. Het hierboven bepaalde laat de wettelijke garantierechten van de klant, zoals mede beschreven in artikel 12, onverlet.

 

 1. Garanties

12.1. Royal Dog biedt 24 maanden garantie, voor gebreken aan overstemming, in geen geval op slijtage onderdelen en enkel wanneer deze regelmatig onderhouden werd door onze service dienst. De garantietermijn vangt aan op de in artikel 12.2. genoemde datum. Deze garantie omvat de herstelling of het opsturen van het goed naar desbetreffende leverancier of fabrikant. Het omruilen van het goed kan enkel gebeuren wanneer dit goed naar desbetreffende leverancier of fabrikant opgestuurd werd en deze niet herstelbaar verklaard werd of deze meer dan drie maand zou duren. Indien deze onherstelbaar kan de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Royal Dog of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Royal Dog er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de prijs (na de passende prijsvermindering) terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant. Na ontvangst van de levering dienen alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming schriftelijk te worden geformuleerd binnen de week volgend op de dag van het ontvangen van het betreffende goed, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. 12.2 Enkel de factuur, het kasticket of de aankoop bon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van Royal Dog. Bij gebreke eraan, alle overige geldige bewijsmiddelen, zoals een betalingsbewijs. Indien de klant zijn persoonlijke gegevens via het inlezen van de elektronische identiteitskaart heeft doorgegeven aan Royal Dog of zijn persoonlijke gegevens manueel via de daarvoor voorziene toestellen heeft ingegeven, telkens in het kader van een aankoop van een product, volstaat het laten inlezen van de elektronische identiteitskaart, of het tonen van de elektronische identiteitskaart, als garantiebewijs. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument. 12.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen. 12.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door Royal Dog werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp, omgevingsinvloeden; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product. 12.5. De gebrekkige goederen dienen volledig leeg te zijn bij de teruggave. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant en voor zover als mogelijk, zullen de in de gebrekkige goederen geblokkeerde voorwerpen aan de klant terugbezorgd worden, voor zover ze vermeld werden op de reparatie bon op het moment van de teruggave of afgifte van de herstelde of vervangen goederen. Royal Dog is in geen enkel geval aansprakelijk voor de toestand waarin de geblokkeerde voorwerpen aan de klant zullen worden terugbezorgd. Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van Royal Dog ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen verminderd met de schade vastgesteld door Royal Dog. Indien specifieke wisselstukken of accessoires, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Royal Dog niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen, onverlet de overige bepalingen van art.12, meer in het bijzonder art. 12.1. Bij de herstelling van elektronische apparaten is het mogelijk dat de gegevens die daarin of daardoor werden opgeslagen beschadigd worden of verloren gaan. Enkel en alleen de klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bewaring van voormelde gegevens of voor het her installeren ervan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Royal Dog in dit verband. Royal Dog heeft geen enkele aansprakelijkheid voor het verlies of de reproductie van de gegevens opgeslagen in of door dergelijke elektronische apparaten. De garantietermijn voor expo/tweedehands modellen alsook voor professionele klanten bedraagt 12 maanden.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De consument dient het bewijs leveren dat het gebrek al bestond op het ogenblik van de levering/aankoop

 

 1. Risico’s Internet

De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat Royal Dog niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van Royal Dog of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.

 

 1. Aanvragen tot terugvordering van betaalde BTW

Alle aanvragen tot recuperatie of terugvordering van betaalde BTW op aangekochte goederen, door niet-EU inwoners of diplomaten, evenals het nazicht van de wettelijke voorwaarden tot terugbetaling, dienen uitsluitend gericht te worden aan externe gespecialiseerde, door Royal Dog aangewezen, partners. De klant aanvaardt zich te schikken naar de toepasselijke algemene voorwaarden van deze partners. Meer informatie over deze partners op eenvoudige aanvraag.

 

 1. Algemene bepalingen –bevoegde rechtbanken

15.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen. 15.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen Royal Dog en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Royal Dog en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Brugge.

 

 1. Intellectuele Eigendom

Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de website of van de cataloog van Royal Dog is strikt verboden.

 

 1. Eventuele klachten of geschillen

Voor eventuele klachten en geschillen kan de klant terecht bij de Consumentendienst van Royal Dog: Royal Dog Consumentendienst Email: info@royaldog.be Telefoon: 050 .. .. ..

 

 1. Levering van verkeerde goederen

Wanneer er door Royal Dog een levering gebeurt, waar door menselijke fout, een verkeerd product geleverd werd, wordt deze door Royal Dog geborgd en zullen de kosten van het retourneren door Royal Dog gedragen worden. Het product zal terugbetaald worden. De transportkosten voor de oorspronkelijke verzending zullen niet terugbetaald worden, doch zal door Royal Dog a.d.h.v. een tegoedbon u aangeboden worden, te gebruiken tot 6 maand na aanmaak.

 1. Controle van ontvangen bestelling.

De controle van de ontvangen goederen op zichtbare schade en het functioneren ervan dienen binnen de 2 kalenderdagen te gebeuren en indien niet conform doorgegeven te worden binnen die 2 kalenderdagen. Nadien wordt er automatisch van uit gegaan dat de goederen in goede staat toegekomen zijn en functioneren naar behoren.

 1. Incoterms 2020 (FCA used when shipping cost is mentioned on invoice, CPT used when shipping cost is 0 due to free shipping )